Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу за­гибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, —

Караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або об­меженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, —

карається виправними роботами на строк до двох років або обмежен­ням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

1. Небезпечність порушень, передбачених ст. 275 КК, полягає в тому, що вони можуть спричинити для працівника виробництва або сторонніх осіб тяжкі наслідки: вибух, пожежу, техногенну аварію, руйнацію будівель і спо­руд, що супроводжуються нещасними випадками, знищенням майна. Норма­тивно-правові акти про охорону праці, що Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд містять спеціальні вимоги до ви­робничих будівель, споруд, устаткування, технологічних процесів, які вво­дяться в експлуатацію, мають додержуватися на виробництві. «Проектуван­ня виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного і індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будів­ництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, ви­готовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і за­значених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці...» (ч. 2 ст. 21 Закону України Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (Урядовий кур'єр. — 2002. — 18 грудня. — № 236). Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, виготовлення і передання у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, впро­вадження нових технологій без дозволу відповідних органів забороняється. Тому виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транс­портні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або ре­конструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці (див. ч. 1 ст. 21 вказаного Закону). Таким самим чином захищається безпека, життя і здоров'я споживачів продукції поза виробництвом — осіб, які Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд купують індивідуальні транспортні засоби, побутову техніку, мешкають у будинках або відвідують об'єкти соціально-культурного призначення тощо. «Спожи­вач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) за звичайних умов їхньо­го використання, збереження і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, довкілля, а також не заподіювали шкоди його майну» (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1999. — № 6. — С. 25). Якщо буде встановлено, що при дотриманні споживачем правил ви­користання, збереження або транспортування продукції вона заподіює або може заподіяти шкоду його життю або здоров'ю, виробник зобов'язаний не Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд­гайно припинити її виготовлення до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках відкликати таку продукцію.Потерпілими від злочину є споживачі промислової продукції: ті, хто пра­цює на даному або інших виробництвах, користується нею в побуті, а також особи, які працюють, проживають або іншим чином використовують будівлі і споруди.

2. З об'єктивної сторони злочин може бути спричинений порушенням правил, що убезпечують використання промислової продукції, при розроб­ленні або конструюванні такої продукції (наприклад, серйозні прорахунки при розробці ракет-носіїв, авіаційних двигунів, турбін та ін.) або в процесі її виготовлення чи зберігання. Так, при виготовленні продукції можуть бу­ти використані недоброякісні матеріали Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, а при її зберіганні — порушені, на­приклад, вимоги температурних режимів. Крім того, з об'єктивної сторони злочин може полягати у порушенні правил безпеки при проектуванні або зведенні будівель і споруд (наприклад, помилки, допущені при проекту­ванні, відхилення від встановлених технологій будівництва мостів, висотних споруд, складних перекриттів, виступаючих елементів будинків тощо).

3. Наслідками злочину, що передбачений ч. 1 ст. 275 КК, є: створення за­грози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст. 271 КК) або заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (див. Коментар до ст. 272 КК). Відповідно до ч. 2 ст. 275 КК — загибель людей (див. ко­ментар до ст. 271 КК) або інші тяжкі Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд наслідки (див. коментар до ст. 272 КК).

4. Між порушеннями правил і зазначеними наслідками потрібне встанов­лення причинного зв'язку.

5. З суб'єктивної сторони аналізований злочин може мати необережну або змішану форми вини.

6. Суб'єктом злочину можуть бути: громадяни — суб'єкти підприємниць­кої діяльності, а також службові особи, конструктори, проектувальники, робітники промислового або будівельного виробництв, які зобов'язані до­тримувати правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

7. Аналізований злочин варто відмежовувати від злочину, передбаченого ст. 218 КК, — випуск або реалізація недоброякісної продукції. Предметом злочину, передбаченого ст. 275 КК, може бути недоброякісна промислова продукція, що не відповідає вимогам якості Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, які забезпечують безпеку її ви­користання. У випадках, коли при використанні такої продукції буде ство­рена реальна загроза загибелі людей, настання інших тяжких наслідків або заподіяна шкода здоров'ю, загибель людей, інші тяжкі наслідки, діяння суб'єкта, який припустив при розробленні, конструюванні, виготовленні або зберіганні продукції порушення правил, що стосуються безпечного її вико­ристання, кваліфікуються за частинами 1 або 2 ст. 275 КК. За відсутності зазначених наслідків діяння особи, яка допустила випуск або реалізацію не­доброякісної продукції, у тому числі такої, що не відповідає вимогам безпе­ки, кваліфікуються за ст. 218 КК за наявності всіх передбачених нею ознак складу злочину.


documentbanwqbx.html
documentbanwxmf.html
documentbanxewn.html
documentbanxmgv.html
documentbanxtrd.html
Документ Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд